Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczestnego POWER DANCE 2013

By | 9 września 2013

Pałac Młodzieży w Katowicach zaprasza na organizowany przez siebie turniej, regulamin imprezy poniżej.

REGULAMIN

VII  Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego
„POWER DANCE 2013”
UWAGA NOWA KATEGORIA  SOLIŚCI

I CEL TURNIEJU
1.  Konfrontacja dorobku artystycznego  amatorskich zespołów tanecznych
2. Popularyzacja nowoczesnych form tańca, walorów artystycznych, zdrowotnych,
wychowawczych.
3.  Wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych.
4.  Rozwijanie i promowanie tej  formy aktywności fizycznej wśród młodzieży.
5.  Wyłonienie i promocja talentów estradowych.
6.  Wspólna zabawa i integracja.
7.  Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

II. ORGANIZACJA
1. Konkurs odbędzie się w dniu  09.11.2013r.
2. Organizatorem Konkursu są: Pałac Młodzieży w Katowicach
i Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży w Katowicach
3. W Konkursie biorą udział młodzieżowe zespoły taneczne i soliści  prezentujące
różne formy tańca   nowoczesnego: disco, hip hop, funky, jazz, disco, taniec współczesny  i inne
w kategoriach OPEN
4. Wiek uczestników w zespołach:
I kategoria do lat 15
II kategoria powyżej 15 lat
Soliści: kategoria OPEN do 24 lat
W zespołach dopuszcza się dwie osoby nie spełniające kryterium wieku.
5.  Zespół który zdobył  GRAND  PRIX „POWER DANCE 2012” nie może brać udziału
w bieżącej edycji Turnieju. Ma możliwość wzięcia działu w Turnieju jako „Gość
Specjalny”

III WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs organizowany jest w  trzech etapach
Pierwszy etap  –  eliminacje ogólnopolskie
1.  Zespoły taneczne  przygotowują  choreografię  której   czas nie może przekroczyć
2.  8 minut; dla  SOLISTÓW czas choreografii  nie może przekroczyć 2  minut
3.  Każdy zespół  może zaprezentować  kilka  choreografii. Do każdej choreografii wypełnia oddzielną
kartę zgłoszenia;  SOLIŚCI  prezentują tylko 1 choreografię
3.    Propozycje choreograficzne oparte mogą być na różnych technikach tanecznych, poparte
wysokim poziomem techniki wykonania, wyrazem artystycznym, doborem stroju oraz
rekwizytów.
3.  Zespoły i SOLIŚCI  przesyłają kartę/ty  zgłoszenia   na adres:
Pałac Młodzieży
Impresariat
ul. Mikołowska 26,
40-066 Katowice
w terminie do dnia  18.10.2012r.  wraz z ksero dowodu wpłaty.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego  w wysokości:
ZESPÓŁ:  200 zł za każdą zgłoszoną choreografię;   SOLIŚCI:   50 zł za zgłoszoną choreografię.
Opłatę należy przesłać na konto: Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży,
40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26
Nr konta:  08 1020 2313 0000 3402 0185 8653   z dopiskiem:  „Power Dance”
Kartę/ty zgłoszenia oraz skan dowodu wpłaty można przesłać e-mailem na adres: pm.powerdance@gmail.com
4.  Brak wpłaty  równoznaczny jest z nieodwołalną rezygnacją zespołu z udziału w Turnieju.

Drugi etap półfinał   –  Katowice 09.11.2013r.
1.  Prezentacje zgłoszonych choreografii
2.  W półfinale system oceniania jest punktowy i  niejawny.
3.  Jury spośród zaprezentowanych choreografii typuje  zespoły i  SOLISTÓW  do  finału.
Trzeci etap finał  –  Katowice 09.11.2013r.
1.  W finale  system oceniania jest   punktowy i jawny.
2.  Spośród wszystkich zespołów biorących udział w finale, zespół który otrzyma najwyższą ilość
punktów otrzymuje GRAND PRIX „P0WER DANCE  2013”  oraz PUCHAR PREZYDENTA
MIASTA KATOWICE
Spośród wszystkich  SOLISTÓW  biorących udział w finale solista który otrzyma największą
ilość   punktów   otrzymuje   nagrodę   za   I   miejsce   w   kategorii   solistów   i   tytuł   „Najlepszego
Tancerza Turnieju”
3.  Następne w kolejności zespoły z najwyższą liczbą punktów otrzymują pamiątkowe statuetki
za I, II i III miejsce w danej kategorii wiekowej, a  SOLIŚCI  za II i III w kategorii solistów
4.  Wszystkie   zespoły    i   SOLIŚCI  biorący  udział   w   Turnieju   (półfinał,  finał)  otrzymają
pamiątkowe dyplomy.

IV JURY
1.  Półfinał i Finał Komisja Sędziowska będzie oceniała w systemie punktowym od 0 do 6 pkt.
2. W skład 6 osobowego (5 sędziów punktowych + sekretarz) Jury wchodzą pedagodzy szkół
baletowych, tancerze i choreografowie cieszący się autorytetem zawodowym;
w  Jury nie  mogą zasiadać osoby, które przygotowały zespoły do Turnieju.
3. Oceniane będą:
–  Opracowanie choreograficzne,  dobór muzyki
–  Technika wykonania,
–  Wyraz artystyczny, interpretacja taneczna
5.  Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć zespół  i  SOLISTA  w każdym z etapów to 90 pkt.
V DANE TECHNICZNE
1. W przypadku przekroczenia limitu wiekowego zespół zostanie zdyskwalifikowany, bez
możliwości zwrotu poniesionych kosztów finansowych dotyczących udziału zespołu w
Turnieju.
2. Nagrania podkładów prosimy nagrywać na nośniku CD – jedno nagranie na opisanym nośniku.
3. W trakcie występu nie wolno używać własnego oświetlenia.
4.  Wszyscy uczestnicy zespołów zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub dowód
tożsamości.
5. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Turnieju winni ubezpieczyć ich na
czas przejazdu i pobytu.
6. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie z  obowiązującymi przepisami)
7. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników pokrywają koszty ich transportu,
noclegu i wyżywienia na terenie Katowic. Organizator zapewnia jedynie drobny
poczęstunek oraz ewentualną pomoc w organizacji noclegu i wyżywienia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości, rejestrację telewizyjną,
fonograficzną i fotograficzną.
10. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji do celów promocyjnych
Turnieju.
11.   Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie o których uczestnicy
zostaną poinformowani przed konkursem
12.   Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Turnieju.
strona: www.impresariat.ovh.org            e-mail:  pm.powerdance@gmail.com